คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน
ปีบริหาร 2562-2563

นาย กัมพู รุ่งอินทร์

นาย กัมพู รุ่งอินทร์
ประธานกลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน

นาย ชัยรัตน์ สุทธินันทสุข

นาย ชัยรัตน์ สุทธินันทสุข
รองประธานกลุ่มฯ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นาย ณัฐ ศรีสุวรรณ

นาย ณัฐ ศรีสุวรรณ
รองประธานกลุ่มฯ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นาย ปธิกร มงคลธนากูล

นาย ปธิกร มงคลธนากูล
รองประธานกลุ่มฯ (ฝ่ายสินค้าฯ)

นาย จิรวุฒิ ไชยกูล

นาย จิรวุฒิ ไชยกูล
รองประธานกลุ่มฯ (ฝ่ายการเงินและกิจกรรม G.3)

นาย พงษ์เทพ ศรวณียารักษ์

นาย พงษ์เทพ ศรวณียารักษ์
เลขาธิการกลุ่มฯ

นาย จิรวุฒิ ไชยกูล

นาย จิรวุฒิ ไชยกูล
เหรัญญิกกลุ่มฯ

นางสาว ปัญจพร วรรณวิมลสุข

นางสาว ปัญจพร วรรณวิมลสุข
ผู้ช่วยเหรัญญิกกลุ่มฯ

นาย ธีระศักดิ์ ณัฏฐเศรษฐ์

นาย ธีระศักดิ์ ณัฏฐเศรษฐ์
กรรมการ

นาย สมชาย ธีรกุลวิจารณ์

นาย สมชาย ธีรกุลวิจารณ์
กรรมการ

นาง ศิริรัตน์ รัตนโภคาสถิต

นาง ศิริรัตน์ รัตนโภคาสถิต
กรรมการ

นาย กรวิทย์ ฉันทกุลจันทร์

นาย กรวิทย์ ฉันทกุลจันทร์
กรรมการ

นาย นพดล ตั้งทรงเจริญ

นาย นพดล ตั้งทรงเจริญ
กรรมการ

นาย ธรรมรัตน์ วรรณวิมลสุข

นาย ธรรมรัตน์ วรรณวิมลสุข
กรรมการ

นาย จิตรหรรษ์ เหมะกุล

นาย จิตรหรรษ์ เหมะกุล
กรรมการ

นางสาว พิชญาพร ศุภรสหัสรังสี

นางสาว พิชญาพร ศุภรสหัสรังสี
กรรมการ

นางสาว วราภรณ์ บุญยไพศาลเจริญ

นางสาว วราภรณ์ บุญยไพศาลเจริญ
กรรมการ

นางสาว อิสรีย์ อุดมเวชภัณฑ์

นางสาว อิสรีย์ อุดมเวชภัณฑ์
กรรมการ

นาย อิทธิกร ทองเขาอ่อน

นาย อิทธิกร ทองเขาอ่อน
กรรมการ

นาย เมธาวี ถิระนันท์

นาย เมธาวี ถิระนันท์
กรรมการ

นางสาว สิขมาศ สุทัดณ์วานิช

นางสาว สิขมาศ สุทัดณ์วานิช
กรรมการ

นาย พุทธิกร รุ่งอินทร์

นาย พุทธิกร รุ่งอินทร์
กรรมการประสานงานภาค
(ภาคเหนือ)

นางสาว มัลลิกา ประธานเกียรติ

นางสาว มัลลิกา ประธานเกียรติ
กรรมการประสานงานภาค
(ภาตตะวันออก)

นาย ภาสกร วงษ์ใบแก้ว

นาย ภาสกร วงษ์ใบแก้ว
กรรมการประสานงานภาค
(ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ)

นางสาว รักษ์รุ่งอรุณ ปัญญาวชิราภรณ์

นางสาว รักษ์รุ่งอรุณ
ปัญญาวชิราภรณ์
กรรมการประสานงานภาค
(ภาคกลาง)

นางสาว ทัชชภร เพ็ชรวรุณ

นางสาว ทัชชภร เพ็ชรวรุณ
กรรมการประสานงานภาค
(ภาตใต้)