คณะอนุกรรมการกลุ่มผู้ค้าเครื่องใช้ในสำนักงาน
G3 ปีบริหาร 2562-2563

นาย วสันต์ สุรชัยพิทักษ์

นาย วสันต์ สุรชัยพิทักษ์
อนุกรรมการ

นาย สุทธิพงษ์ พุฒิไพโรจน์

นาย สุทธิพงษ์ พุฒิไพโรจน์
อนุกรรมการ

นางสาว ประกายพรึก ประคุณสุขใจ

นางสาว ประกายพรึก
ประคุณสุขใจ
อนุกรรมการ

นาย ทิวะพันธุ์ สีตะธนี

นาย ทิวะพันธุ์ สีตะธนี
อนุกรรมการ

นางสาว สลักจิต นาวิศิษฎ์กุล

นางสาว สลักจิต นาวิศิษฎ์กุล
อนุกรรมการ

นางสาว มณฑาทิพย์ ประธานเกียรติ

นางสาว มณฑาทิพย์
ประธานเกียรติ
อนุกรรมการ

นาย ธนัท วัฒนพรมงคล

นาย ธนัท วัฒนพรมงคล
อนุกรรมการ

นาย พงศ์นรินทร์ ทองวิทยาพร

นาย พงศ์นรินทร์
ทองวิทยาพร
อนุกรรมการ

นางสาว ศิริพรรณ รัตนโภคาสถิต

นางสาว ศิริพรรณ
รัตนโภคาสถิต
อนุกรรมการ

นาย เจตน์ ถาวรวิสุทธิกุล

นาย เจตน์ ถาวรวิสุทธิกุล
อนุกรรมการ

นางสาว ปวีณ์สุดา ธีรกุลวิจารณ์

นางสาว ปวีณ์สุดา ธีรกุลวิจารณ์
อนุกรรมการ

นางสาว กฤตพร ทับทิมเทศ

นางสาว กฤตพร ทับทิมเทศ
อนุกรรมการ