ร้านสวัสดีพานิช

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ สมชาย ธีรกุลวิจารณ์
เลขที่ / ถนน69, 167, 169 ถนนนเรศวร, ถนนเอกาทศรฐ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์65000
รหัสทางไกล055
เบอร์โทรฯ252-470
219-236
เบอร์แฟ็กซ์219-238
เบอร์มือถือ081-680-2470
อีเมล-
เว็บไซต์-