บริษัท อุดรศึกษา จำกัด

ชื่อเจ้าของกิจการคุณ สุเมธ เจนไชยวัฒน์
เลขที่ / ถนน22/40,22/1-2 ถนนราชพัสดุ
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
รหัสทางไกล042
เบอร์โทรฯ329-140
329-289
เบอร์แฟ็กซ์327-589
เบอร์มือถือ081-872-7907
อีเมล-
เว็บไซต์-